Indkaldelse til generalforsamling

low klubhus

Til medlemmerne af Odsherred Golfklub

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2013 kl. 13:00 i Højbyhallen, Stårupvej 5, DK-4573 Højby.

Dagsordenen vil være følgende:

1)      Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Søren Ammitzbøll (Roskilde Golfklub).

2)      Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Se bilag 1-genf13.

3)      Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Se bilag2-genf13.

4)      Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen:

  1. Ændring af seniorklubbens spilledag. Lone Birkelund (20-560) har stillet forslag om, at seniorklubbens spilledag ændres fra fredag til mandag – alternativt torsdag. (Det skal i parentes bemærkes, at Lone Birklund stillede samme forslag ved generalforsamlingen i 2010, hvor det efter en skriftlig afstemning faldt med 119 nej-stemmer mod 88 ja-stemmer samt en blank og to ugyldige). Se bilag3-genf13.
  2. Reduktion af aktive medlemskategorier. Bitte Noldus (20-534) og Flemming Nielsen (20-535) har stillet forslag om, at antallet af aktive medlemsskaber reduceres til kun at omfatte fem forskellige typer. Se bilag4-genf13.
  3. Afskaffelse af flex-medlemsskaber. Bent Haastrup (20-461) har stillet forslag om total afskaffelse af flexmedlemsskaber. Se bilag5-genf13.
  4. Ændring af procentgrænse. Kim Kaas Jørgensen (20-383) har stillet forslag om, at grænsen for, hvornår ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af medlemmerne, hæves fra de nuværende 10% til fremover at skulle være 25%. Se bilag6-genf13.
  5. Anvendelse af ”Reservefond”. Bestyrelsen foreslår, at reservefonden, der blev oprettet på sidste års generalforsamling, efter behov kan anvendes til større maskininvesteringer og/eller vedligeholdelse af klubhuset.
  6. Pristalsregulering af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet fra og med 2014 pristalreguleres.

5)      Godkendelse af rammebudget for det kommende år, som grundlag for fastsættelse af kontingenter, indskud, gebyrer m.m. Se bilag 7a & b -genf13.

6)      Valg til bestyrelsen.

På valg er: Børge Exaudi. Bestyrelsen foreslår genvalg. Endvidere skal der yderligere vælges to medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Ingelise Badsted (20-416) samt Kim Alkestrup (20-1857).

7)      Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år.

8)      Valg af én parlamentarisk revisor for 2 år. På valg er Hans Palm (20-878). Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Palm.

9)      Valg af suppleant til de parlamentariske revisorer for 1 år. Posten er p.t. vakant.

10)   Valg af statsautoriseret/registreret revisor og suppleant for 1 år.

På valg er: Revisor Lasse Larsen, Registreret revisor frr. Revisionshuset i Holbæk

suppleant Jonna Christensen, Registreret revisor Revisionskontoret i Asnæs

Bestyrelsen foreslår genvalg.

11)   Eventuelt.

Nærværende indkaldelse med bilag samt fuldmagtsblanket bliver snarest fremsendt som e-mail og samtidig ophængt på klubbens opslagstavle og fremlagt i sekretariatet.

På bestyrelsens vegne

Jeppe Hvidtfeldt, formand

Print Friendly, PDF & Email