Vedr. Generalforsamling

Det er med beklagelse at nedenstående skrivelse grundet administrationsfejl ikke er blevet offentliggjort d. 28. marts samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Til alle medlemmer i Odsherred Golfklub!

Som nogen af jer sikkert har erfaret, er sekretariatet desværre i øjeblikket lukket på grund af sygdom.

Dette har ført til en force majeure lignende situation i tilknytning til indkaldelse til ordinær generalforsamling. Den fungerende bestyrelse kan derfor ikke umiddelbart udsende indkaldelsen via e-mail, som vi plejer. Efter samråd med advokat, har vi derfor besluttet at lægge indkaldelsen på hjemmesiden, således at formalia med hensyn til offentliggørelse af tidspunkt og dagsorden er overholdt. Efter påske vil indkaldelsen med tilhørende bilag blive udsendt via e-mail til alle medlemmer.

Der er fra medlemmerne rettidigt indkommet følgende seks forslag:

1)      Ændring af åbningstider i sekretariatet. Leila Ditlev (20-340), B. Haastrup (20-461), Kirsten Flindt (20-759) og Lone Birkelund (20-560) har stillet forslag om en række udvidelser af sekretariatets åbningstider. Bestyrelsen anser ikke dette for at være et generalforsamlingsanliggende, hvorfor det afvises at optage punktet på dagsordenen.

2)      Lønudgifter til sekretariatet. Leif Bøgedal (20-11) har stillet forslag om, at lønudgifterne i Odsherreds golfklubs sekretariat maksimalt årligt må beløbe sig til 10% af de samlede indtægter. Bestyrelsen anser ansættelsesforhold for at være et fortroligt bestyrelsesanliggende. På generalforsamlingen godkendes budgetterne herunder administrationsomkostninger for indeværende samt kommende kalenderår. Bestyrelsen afviser derfor at optage punktet på dagsordenen.

3)      Ændring af seniorklubbens spilledag. Lone Birkelund (20-560) har stillet forslag om, at seniorklubbens spilledag ændres fra fredag til mandag – alternativt torsdag. (Det skal i parentes bemærkes, at Lone Birklund stillede samme forslag ved generalforsamlingen i 2010, hvor det efter en skriftlig afstemning faldt med 119 nej-stemmer mod 88 ja-stemmer samt en blank og to ugyldige).

4)      Reduktion af aktive medlemskategorier. Bitte Noldus (20-534) og Flemming Nielsen (20-535) har stillet forslag om, at antallet af aktive medlemsskaber reduceres til kun at omfatte fem forskellige typer.

5)      Afskaffelse af flex-medlemsskaber. Bent Haastrup (20-461) har stillet forslag om total afskaffelse af flexmedlemsskaber.

6)      Ændring af procentgrænse. Kim Kaas Jørgensen (20-383) har stillet forslag om, at grænsen for, hvornår ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af medlemmerne, hæves fra de nuværende 10% til fremover at skulle være 25%.

Endvidere stiller bestyrelsen følgende to forslag:

7)      Anvendelse af ”Reservefond”. Bestyrelsen foreslår, at reservefonden, der blev oprettet på sidste års generalforsamling, efter behov kan anvendes til større maskininvesteringer og/eller vedligeholdelse af klubhuset.

8)      Pristalsregulering af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet fra og med 2014 pristalreguleres.

Med venlige hilsener

Bestyrelsen

Indkaldelsen til generalforsamlingen kan ses her.

Print Friendly, PDF & Email